Informacja o odnowieniu powierzchni leśnych

Starosta Nowodworski informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2023 roku związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych wynikających z art. 12 ust 1 ustawy o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275)

We wniosku, zaopiniowanym przez Nadleśnictwo, należy podać poniższe dane:

– imię i nazwisko właściciela lasu, dane kontaktowe, w tym numer telefonu,

– obręb i nr działki,

– określenie zniszczonej powierzchni,

– określenie powierzchni do odnowienia, przebudowy,

– datę wystąpienia klęski żywiołowej i opis zniszczenia,

– kosztorys odnowienia lub przebudowy powierzchni leśnej,

Termin składania wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 roku.