29 czerwca 2021

CEEB – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. !!!

Od 1 lipca 2021 r. zostanie uruchomiona CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Jest to nowy, ogólnopolski system informacji o źródłach ogrzewania budynków. Za budowę systemu CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstaje w wyniku nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW jest zobligowany złożyć deklarację  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dla budynków, istniejących właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Forma złożenia deklaracji:

  1. Elektroniczna, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
  2. Papierowa- wypełniony dokument będzie można wysłać listem lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy ze względu na położenie budynku w którym znajduje się zgłaszane źródło ciepła bądź spalania paliw.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera następujące informacje:

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

5) adres e-mail (opcjonalnie).

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń, może to być kwota nawet w wysokości do 5.000 zł. Zgodnie, bowiem z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz  o centralnej ewidencji emisyjności budynków „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB):

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk 

 

Informator dla właścicieli i zarządców budynku

Dodaj komentarz