11 lutego 2021

Stawki podatku

Stawki podatku od nieruchomości 2021

Uchwała nr XVI/105/19 z dnia 20 listopada 2019r.- uchwała obowiązująca w roku 2021

1) od gruntów:

 1. a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
 3. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,32 zł od 1 m2powierzchni,
 4. d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

 1. a) mieszkalnych – 0,44 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
 2. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,91 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
 4. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,79 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
 5. e) 1 m2powierzchni użytkowej pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w tym:
 • gospodarczych – 4,03 zł.
 • garaży 4,03 zł.
 • garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych 4,03 zł.
 • pozostałych- innych- 7,64 zł.

 

PODATEK ROLNY 2021

Uchwała nr XXIX/176/20 z dnia 25 listopada 2020 r.

Obniża się średnią cenę żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  19 października  2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 982) z kwoty 58,55 zł za 1 dt. (q) do kwoty 46 zł za 1 dt. (q) – przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Leoncin.

 

PODATEK LEŚNY 2020

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa

za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., wyniosła 196,84 zł za 1m3.

Zatem podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2021 wynosił będzie 196,84 x 0,220= 43,3048 zł.

 

PODATEK TRANSPORTOWY 2021

Stawki obowiązujące w podatku od środków transportowych na 2021 rok pozostają bez zmian.

Dodaj komentarz