20 czerwca 2024

IV– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w IV– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z II-zwyczajnej i III- nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Uroczyste powitanie nowo wybranych Sołtysów Gminy Leoncin- kadencja 2024-2029.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Radnych Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
7. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
8. Raport o stanie gminy
7.1 Wystąpienie Wójta Gminy Leoncin
7.2 Debata
9. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Leoncin wotum zaufania.
10. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023.
11. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Leoncin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.
12. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
13. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącą absolutorium dla Wójta Gminy Leoncin za rok 2023.
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023.
15. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2023 rok.
16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2024 rok.
17. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2024-2035.
18. Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników.
19. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Leoncin.
20. Uchwała w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Leoncin.
21. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leoncin.
22. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Leoncin.
24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Nowe Polesie.
25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na słupy stanowiące własność Gminy Leoncin.
26. Interpelacje i zapytania.
27. Wolne głosy i wnioski.
28. Sprawy organizacyjne i bieżące.
29. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Dominiak

Dodaj komentarz