16 marca 2022

LI– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LI– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 23 marca 2022 r. o godz. 9.00 w Hali Sportowej w Leoncinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLII, XLIV, XLVII -zwyczajnej i XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, L – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Odczytanie Protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli
– Kontrola problemowa – Samorządowego Zakładu Budżetowego
– Kontrola problemowa – Kontrola Gospodarki Odpadami
7. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok
9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
10. Uchwała w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.
11. Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Leoncin.
12. Uchwała dotycząca likwidacji ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” funkcjonującego w Gminie Leoncin, przy ul. Partyzantów 12.
13. Uchwała w sprawie – ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Leoncin biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
14. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Sprawy organizacyjne i bieżące.
18. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz