15 maja 2024

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 17 maja 2024 r. o godz. 10.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.Analiza dokumentów w ramach procedury absolutoryjnej.
– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2023,
– sprawozdanie finansowe (bilans z wykonania budżetu Gminy Leoncin),
– informację o stanie mienia Gminy Leoncin.
– uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok,
2. Przedstawienie opinii dotyczącej wykonanie budżet oraz wniosku w sprawie absolutorium.

Przewodniczący Komisji
Lidia Kościkiewicz

Dodaj komentarz