26 maja 2020

XXIII –nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXIII –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 28 maja 2020 r. godz. 11.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/133/20 Rady Gminy Leoncin z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2020 roku.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Leoncin a Gminą Czosnów z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
8. Uchwała w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Leoncin.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Rady Gminy Leoncin na zawarcie z przewoźnikiem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz